Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym Ananice, funkcjonującym pod adresem witryny internetowej: www.ananiceclothing.pl, adres email: [email protected], prowadzonym przez Krywałd Katex Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 28A, 44-193 Knurów, NIP: 7540336977, REGON: 530620347, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000033628.
2. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
3. Określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:

a) Klient – korzystająca z usług Sklepu osoby fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zamieszkująca lub posiadająca swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Klientem może być także osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
b) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej (zakupu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
c) Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
d) Newsletter – usługa elektroniczna dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Sklepie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie;
e) Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (zgodnie z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta);
f) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki sprzedaży w sklepie internetowym Sprzedawcy;
g) Sklep – strona internetowa, stanowiąca platformę umożliwiającą składanie Zamówień, znajdująca się pod adresem www.ananiceclothing.pl;
h) Sprzedawca – Krywałd Katex Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 28A, 44-193 Knurów, NIP: 7540336977, REGON: 530620347;
i) Towar – przedmiot sprzedaży (rzecz ruchoma), na który można złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu;
j) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na mocy której Sprzedawca sprzedaje Klientowi Towary określone w Zamówieniu, a Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę Towaru, powiększoną o koszty wysyłki, na zasadach określonych w Regulaminie, który staje się integralną częścią umowy sprzedaży;
k) Usługa elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, w szczególności Sklep, Konto i Newsletter;
l) Użytkownik – klient posiadający Konto udostępniane w ramach Sklepu;
m) Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru w niej wskazanego, złożona przez Klienta Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób wskazany w Regulaminie.

§ 2
Składanie zamówień

1. Zamówienia składane przez Klientów przyjmowane są całodobowo, przez 7 dni tygodnia.
2. W celu dokonania zakupu w Sklepie Klient składa Zamówienie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybór Towaru, dodanie go do koszyka, podania koniecznych danych, wyboru formy płatności i dostawy, złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 5 oraz zatwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Place order” oraz dokonania zapłaty.
4. W trakcie procedury składania Zamówienia Klient musi podać wymagane dane pozwalające na weryfikację Klienta i ewentualnie odbiorcy Towaru, jeżeli istnieje taka konieczność, które są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
5. Klient musi wyrazić zgodę na treść i warunki Regulaminu, a także może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, podając jednocześnie swój adres e-mail (usługa newsletter) i/lub numer telefonu.
6. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy budzi ono uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta, w tym jego opłacenia.
8. W wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność zamówionej w Sklepie rzeczy a Klient do odbioru zamówionego towaru. Towar będzie dostarczany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Dla stron umowy sprzedaży wiążące są informacje zawarte w opisie Towaru, znajdującym się na stronie internetowej Sklepu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
10. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Payment Methods.
11. Koszty dostawy określone są w cenniku dostawy.
12. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za Towar i koszty dostawy.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych systemu Sklepu, mogących powodować przejściowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystanie ze Sklepu.

§ 3
Zasady realizacji Zamówień

1. Zamówiony Towar Sprzedawca wysyła za pośrednictwem jednej z dostępnych form dostawy, wedle wyboru dokonanego przez Klienta.
2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty otrzymania/zaksięgowania należności Sprzedawcy.

§ 4
Zasady dokonywania rozliczeń

1. Ceny Towarów oraz koszty dostawy udostępnione w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej stawce, stanowią zatem ceny brutto.
2. Wszelkie płatności dokonywane na rzecz Sprzedawcy za zakupione Towary oraz kosztów dostawy odbywają się za pośrednictwem:

a) systemu płatności internetowych PayU;
b) przelewu tradycyjnego na numer rachunku bankowego, który zostaje wskazany każdorazowo w przypadku wyboru takiej formy płatności przez Klienta;

3. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy, za datę zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku bankowego Sprzedawcy.
4. Wszelkie zwroty płatności na rzecz Klienta dokonywane są przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte wybrane w trakcie składania Zamówienia.
5. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności, stojących po stronie systemu płatności internetowych lub banku.

§ 5
Konto

1. Każdy z Klientów uprawniony jest oraz posiada możliwość założenia indywidulanego konta użytkownika. Utworzenie Konta pozwala na łatwiejsze dokonywanie zakupów, bez konieczności podawania każdorazowo koniecznych danych, umożliwia wgląd do historii zamówień, uproszczonej procedury zwrotu zakupionych Towarów.
2. W celu założenia indywidualnego konta użytkownika konieczne jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem specjalnego formularza udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.
3. W trakcie rejestracji konieczne jest podanie następujących danych osobowych:

a) imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania;
c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż podany adres zamieszkania;
d) PESEL;
e) adres poczty elektronicznej (e-mail);
f) nr telefonu kontaktowego;

4. W przypadku rejestracji Klient musi złożyć następujące oświadczenia/wyrazić zgody:

a) oświadczenie iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu;
b) oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do wiadomości polityki prywatności i cookies;
c) oświadczenie, iż podane przez niego dane są kompletne i zgodne z prawdą;
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta.
6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad poufności dotyczących swojego loginu i hasła do Konta, tj. takiego działania, które ograniczy możliwość uzyskania danych dostępowych oraz korzystanie z Konta przez osobę trzecią.
7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż podane dane osobowe są niezgodne z prawdą lub konto jest wykorzystywane przez inną niż Użytkownik osobę, organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do portalu do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
8. W przypadku podejrzenia, iż osoba trzecia pozyskała login i hasło do Konta oraz posiada potencjalną możliwość z korzystania z Konta, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt pod adresem mailowym [email protected] lub telefonicznie 004869139445.
9. Każdy Klient może założyć tylko jedno Konto.

§ 6
Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę

1. Sprzedawca może świadczyć na rzecz Klientów następujące usługi elektroniczne:

a) Sklep;
b) Konto;
c) Newsletter

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Sklepu oraz Konta zostały określone w § 2 – § 5 niniejszego Regulaminu.
3. Sprzedawca może świadczyć na rzecz Klientów usługę Newslettera po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej i jest równoznaczne z  akceptacją Regulaminu, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz na przekazywanie informacji handlowych.
4. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w odnośnik znajdujący się w każdym przesłanym Newsletterze oraz potwierdzenie rezygnacji.

§ 7
Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia umowy wygasa po upływie 14 dni od daty odebrania Towaru.
2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do umów sprzedaży dotyczących produktów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w szczególności w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji tegoż Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Powyższe dotyczy w szczególności odzieży ze spersonalizowanymi nadrukami.
3. Klient, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest skuteczne, jeżeli Klient ten złoży Sprzedawcy, w terminie 14 dni od daty odbioru Towaru, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
4. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, odbywa się poprzez wypełnienie stosownego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie może być składane drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości, której treść będzie odpowiadała treści zawartej we wzorze oświadczenia o odstąpieniu od umowy (przekopiowanie treści oświadczenia do wiadomości e-mail), na adres mailowy [email protected], a także poprzez przesłanie podpisanego skanu, przesłanie oświadczenia opatrzonego podpisem elektronicznym lub przesłanie podpisanego oświadczenia drogą tradycyjną za pośrednictwem poczty.
5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (zastrzeżeniem ust. 6 poniżej). Zwrot płatności następuje na podany przez klienta nr rachunku bankowego, na co Klient wyraża zgodę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem i jego sprawdzenia.
6. Zwracana przez Sklep kwota obejmuje również poniesione przez zakupie przez Klienta koszty wysyłki zakupionego Towaru, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Klient, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.
8. Zwrot Towaru następuje poprzez jego wysłanie na adres Sprzedawcy: Krywałd Katex Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 28A, 44-193 Knurów
9. Zwracany Towar powinien być nieużywany i posiadać przyłączone do niego oryginalne metki.
10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

§ 8
Postępowanie Reklamacyjne

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
2. W przypadku niezgodności Towaru z umową, Klient w celu wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, powinien wysłać na adres Sprzedawcy: Krywałd Katex Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 28A, 44-193 Knurów reklamowany towar wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym, zawierającym opis niezgodności. Jeżeli wada została wykryta bezpośrednio po otrzymaniu przez Klienta Towaru, powinien on zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, wraz z metkami.
3. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu Towaru.
4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§ 9
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
4. Szczegółowe zapisy dotyczące ochrony prywatności znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

§ 10
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 11
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2021.
2. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jak również ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz innych ustaw.
3. Wszelkie spory związane z Zamówieniem, Towarem, Umową Sprzedaży, funkcjonowaniem Sklepu, działalnością Sprzedawcy lub wynikłe w związku z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane przez sądy powszechne lub administracyjne właściwe na podstawie stosownych przepisów prawa.
4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu, w szczególności w zakresie dostosowania jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu.
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.ananicecothing.pl. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
7. Jeżeli jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ zdecyduje, że którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest niezgodne z prawem lub nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.